1

چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی


به منظور بررسی ابهامات و مشكلات اجرایی بنكداران مواد غذایی جلسه ای با حضور معاون مالیات بر ارزش افزوده، مدیركل دفتر نظارت بر امور اجرایی و اعضاء اتحادیه بنكداران مواد غذایی برگزار گردید كه جهت دریافت متن صورتجلسه مذكور می توانید به لینك زیر مراجعه نمایید.
پیوست