1

دستورالعمل موضوع بند «۴» بخشنامه شماره ۱۹۰۸۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۸۹

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 19087 / 200 مورخ 28 / 06 / 1389 رئیس كل محترم سازمان امور مالیاتی كشور موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شركتهای بیمه، بدینوسیله دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه مذكور در خصوص نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس‌انداز تهیه شده توسط بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی

پیوست