1

عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)

به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره 86317 / 10670 مورخ 4 / 5 / 1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون ،مشمول پرداخت یك درصد (1 %) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند
پیوست