1

دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید

در اجرای بخشنامه شماره 127374 مورخ 15 / 8 / 1387 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عنایت به نامه شماره 229555 / 304 / 88 / 83 مورخ 25 / 8 / 1387 رئیس كل محترم گمرك جمهوری اسلامی ایران، به ادارات كل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده حوزه عملكرد مالیات بر ارزش افزوده مودیان مأموریت داده می‌شود در اجرای بخشنامه فوق الذكر، اقدامات زیر را جهت اخذ و صدور گواهی وصول چك بر اساس درخواست گمركات كشور به مورد اجرا بگذارند:

1_ دریافت و بررسی درخواست گمرك ذیربط در رابطه با دریافت چك در اجرای بخشنامه مذكور و این دستورالعمل (طبق نمونه 1 پیوست) ؛

2_ اخذ و بررسی اعتبار شماره اقتصادی مودی مراجعه كننده؛

3_ بررسی تعلق چك تسلیمی مودی به حسابهای مودی كه در پرونده مالیات عملكرد مستقیم مودی اعلام گردیده است؛

4_ صدور گواهی دریافت چك به صورت چاپی و پرفراز شده (بر اساس نمونه 2 پیوست) به عنوان گمرك متقاضی؛

5_ ارسال گواهی وصول چك صادره از طریق نمابر به گمرك درخواست كننده و تحویل نسخه اصل به مودی جهت تحویل؛

6_ ثبت و نگهداری سوابق در پرونده عملكرد مالیات بر ارزش افزوده مودی جهت اقدامات بعدی؛

7_ ارسال چك به اداره حسابداری اداره كل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی و تعیین تكلیف پرونده مودی .
ضروری است گزارش عملكرد آن اداره كل در ارتباط با این حكم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعكس گردد. ضمناً دستورالعمل استرداد چك تدوین ومتعاقباً به ادارات كل ابلاغ خواهد گردید.

علی اكبر عرب مازار