1

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور با بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و شركتهای بیمه، در رابطه با تكالیف قانون ی این دسته از شركتها اعلام میدارد:
به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال مابه ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح درماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد و به استناد ماده قانون ی مذكور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است.
بنابراین ارائه كلیه خدمات بیمه ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد، لذا با توجه به اینكه جلسات برگزار شده با بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و شركتهای بیمه و توافقات به عمل آمده در چارچوب قانون صرفاً به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شركتهای بیمه و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذكر می گردد.

1_ انواع خدمات بیمه و فروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره خواهند بود

2_ تاریخ تعلق مالیات و عوارض بیمه ها (اعم از نقدی و تعهدی)،تاریخ صدور بیمه نامه می باشد.

3_ بیمه نامه صادره در حكم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می گردد.

4_معافیت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود
بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، مقررات فوق الذكركه در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1 / 7 / 1387 لازم الاجرا بوده است.

علی اكبر عرب مازار

پیوست