1

ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی جهت تسهیل فرآیند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

حسب درخواست وزارت صنایع و معادن و به نظور تسهیل فرآیند اجرایی مالیات برارزش افزوده در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع مصوبه 24 / 2 / 59 شورای انقلاب اسلامی، اصلاحیه مورخ 26 / 1 / 1383 قانون موسوم به تجمیع عوارض (كه در تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی گردیده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند) چگونگی اخذ و واریز مالیات و عوارض موضوعه این گونه ماشین آلات و تجهیزات بشرح ذیل جهت اجرا تا پایان سال 1387 ابلاغ می گردد.

1_ ترخیص آن دسته از ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی، كه بر اساس قوانین فوق الذكر معاف از حقوق ورودی می باشند، در قبال اخذ چك در وجه گمرك جمهوری اسلامی ایران معادل مجموع مالیات و عوارض متعلقه بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده بلامانع می باشد.

2_ سازمان امور مالیاتی پس از رسیدگی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مؤدی واردكننده در صورت رعایت ضوابط قانون ی توسط مؤدی، مطابق با ماده 17 قانون فوق الذكر نسبت به ارائه تأییدیه جهت استرداد چك ارائه شده اقدام خواهد نمود و در غیر این صورت طی نامه ای به گمرك جمهوری اسلامی ایران وصول سند مربوطه به نفع حساب وصولی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران را درخواست خواهد نمود.

سید شمس الدین حسینی

پیوست