1

ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای ۱۳۱۵ الی ۱۳۸۶

بخشنامه
به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای 1315 الی 1386 که توسط بانک مرکزی تهیه ودر رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می باشد جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سالهای 1386- 1315

 

(100=1383)
 
سال
عددشاخص
 
سال
عددشاخص
 
سال
عددشاخص
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
02/0
03/0
03/0
03/0
03/0
05/0
09/0
20/0
20/0
17/0
15/0
16/0
18/0
19/0
15/0
17/0
18/0
19/0
23/0
23/0
25/0
26/0
26/0
30/0
 
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
32/0
32/0
33/0
33/0
35/0
35/0
35/0
35/0
36/0
37/0
38/0
40/0
42/0
47/0
54/0
59/0
69/0
86/0
95/0
06/1
31/1
61/1
92/1
20/2
 
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
43/2
60/2
21/3
10/4
29/5
21/6
77/6
17/8
17/10
48/12
88/16
21/25
07/31
44/36
03/43
68/51
20/58
83/64
06/75
79/86
00/100
35/110
45/123
22/146
 
 

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور

بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13 / 2 / 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:مبلغ مهريه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل   = ارزش مهريه در حال حاضر

                                       عدد شاخص در سال وقوع عقد
به طور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 000/200 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذيل استفاده مي گردد:
مبلغ مهريه مندرج در عقد نامه×عدد شاخص در سال 1385= ارزش مهريه در حال حاضر(سال1386)
                                         عدد شاخص در سال 1352
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پيوست آمده است:
ريال 52,531,914 = 000/200 ريال ×45/123 = ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1386)
                                                    47/0
در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأديه) معادل 52,531,914 ريال ميباشد.

بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد درصد 45 / 123 خواهد بود وبعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.