1

اضافه کاری به جمع حقوق اضافه شود

کارخانجات ریسندگی و بافندگی فخر ایران (امورمالی) بازگشت بنامه شماره 1416- 30 / 2 / 68 اشعارمیدارد: وجوه پرداختی بابت اضافه کاری به استثناء مواردیکه این وجوه به اشخاص مذکور در بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی و وفق این بند پرداخت میشود میبایست به جمع حقوق ومزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده ومالیات آن طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون فوق الذکر محاسبه وکسرو بحساب درآمد مالیاتی مربوط واریزگردد

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی