1

آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰به شرح زیر اصلاح می شود

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 28 / 2 / 1393 به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120 /ت 47548 ه مورخ 27 / 9 / 1390 به شرح زیر اصلاح می شود:

1_ در بند (الف) ماده 1

عبارت “و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.”حذف می شود.

2_ در تبصره (2) ماده 2 ،عبارت “پایان سال 1391 “جایگزین عبارت “سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی\” می شود.

3_ متن زیر جایگزین ماده 10 می شود:

ماده 10_ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال های 1390 و 1391 حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور