1

واریز عوارض موضوع بند(الف) و تبصره(۱)ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی

بخشنامه
به پیوست نظریه‌های شماره 44280 / 19032 مورخ 06 / 03 / 1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و شماره 163858 / 19032 مورخ 26 / 12 / 1392 مشاور محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده