1

الحاق بند ۶-۵ دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و اصلاحیه آن به شماره 3954 / 200 مورخ 07 / 03 / 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی،همچنین به منظور تکریم و تسهیل وظایف مؤدیان محترم مالیاتی و با عنایت به مشکلات و سؤالات مرتبط، بدینوسیله متن زیر به عنوان بند 6- 5 به دستورالعمل مذکور الحاق می گردد:
“6- 5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست