1

ارسال نظریه شماره ۴۷۹۹۳/۱۷۵۹۳ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ معاون محترم رییس جمهور

‌احتراماً، به پيوست تصوير نظريه شماره 47993/17593 مورخ 1393/5/12 معاون محترم حقوقي رييس جمهور متضمن ملغي بودن بند (د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، جهت رعايت مفاد آن ارسال مي گردد.

محمدرضا عبدي

پیوست