1

اصلاح بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

‌به پيوست تصوير اصلاحيه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، در خصوص بند(72) قانون مذکور، که طي نامه شماره 60557/355 مورخ 1392/9/18 مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره 149956 مورخ 1392/9/20 رئيس جمهور محترم جهت اجراء واصل گرديده است براي اقدام ارسال مي­گردد.
باتوجه به اينکه در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي کشور» عبارت «و گمرک جمهوري اسلامي ايران» اضافه شده است. بنابراين با عنايت به مفاد اصلاحيه مورد اشاره، تکليف گمرک جمهوري اسلامي ايران کماکان چون سنوات گذشته به قوت خود باقي است و صرفاً تکليف وصول وجوه از سال 1392 بابت توليد داخل به سازمان امور مالياتي کشور محول گرديده است.
عليرضا طاري بخش