1

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی

بسمه تعالي

جناب آقاي …………………………………… (بخشنامه اداري)
رييس محترم امورمالياتي شهرتهر/استان تهران
مديرکل محترم امورمالياتي استان …..

سلام عليکم
احتراماً، به پيوست تصوير اصلاحيه آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاي هيات هاي حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره (2) ماده (244) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 که بنا به پيشنهاد شماره 11015/200 مورخ 1393/6/2 سازمان امورمالياتي کشور در تاريخ 1393/6/8 به تصويب وزير محترم اموراقتصادي و دارايي رسيده است، براي اجراء ابلاغ مي گردد.

نادر جنتي
پیوست