1

صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی

بخشنامه
در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي، توسط معاونت پژوهش، برنامه­ريزي و امور بين­الملل (دفتر قراردادها و امور بين­الملل) به شرح زير مقرر مي­گردد:
1- دريافت درخواست صدور گواهي عدم بدهي و اسناد و مدارک لازم از متقاضي توسط دفتر مذکور، به صورت حضوري يا الکترونيکي (فرم پيوست)؛
2- بررسي اسناد و مدارک دريافتي و در صورت نياز، درخواست ساير اطلاعات و مدارک تکميلي از متقاضي؛
3- استعلام از سامانه وصول و اجراي تحت وب سازمان و عنداللزوم، دفتر اطلاعات مالياتي و مبارزه با پولشويي و يا ساير مراجع ذيصلاح؛
توضيح: در اجراي مفاد اين بند، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام مذکور اقدام نمايند.
4- در صورت احراز عدم بدهي، تهيه پيش نويس گواهي عدم بدهي توسط دفتر مزبور و تأييد و صدور آن توسط مقام صلاحيتدار مالياتي يا نماينده مجاز وي به­منظور ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي؛
5- تحويل نسخه اصل به متقاضي و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالياتي ذيربط براي درج در سوابق مالياتي متقاضي؛
توضيح: ادارات امور مالياتي عنداللزوم مي­توانند در اجراي مفاد قوانين موافقتنامه­هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها، اطلاعات تکميلي مؤديان را از طريق دفتر قراردادها و امور بين­الملل سازمان متبوع از سازمان مالياتي کشور گيرنده گواهي استعلام نمايند؛ و
6- ارسال رونوشت گواهي مزبور به وزارت امور خارجه براي انعکاس به مقام صلاحيتدار کشور گيرنده گواهي.
مقتضي است در اجراي مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 (تصوير پيوست)، ادارات کل امور مالياتي و وصول و اجراي ذيربط در زمان مقتضي نسبت به درج اطلاعات بدهي­هاي مالياتي کليه مؤديان در سامانه مزبور اقدام نمايند. بديهي است مسئوليت هرگونه تأخير در ثبت اطلاعات مزبور با مديران کل مربوطه خواهد بود.
شايان ذکر است که تکليف درج اطلاعات بدهيهاي مالياتي مؤديان در سامانه مذکور شامل ادارات کل ماليات بر ارزش افزوده نيز مي­گردد.

علي عسکري
شماره:4109/200
تاريخ:1392/3/11
پيوست:

رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم امور مالياتي استانها
موضوع:اجرايي شدن سامانه جديد وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع داريد و در اولين جلسه هم انديشي دبيران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس هاي اخير مديران سازمان اعلام گرديد، بهره برداري کامل از سيستم جديد تحت وب محاسبه جرائم مالياتي، سيستم جستجوي بدهکاران مالياتي وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعاليت اصلي در دستور کار سازمان امور مالياتي کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهي هاي معوق و جلوگيري از ارائه هر گونه تسهيلات براي آن دسته از بدهکاان مالياتي که به هر نحوي از پرداخت به موقع بدهي هاي مالياتي خودداري و استنکاف مي نمايند، مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات با همکاري دفتر حسابهاي مالياتي و اداره کل امور مالياتي آذربايجان شرقي اقدام به راه اندازي سامانه جديد وصول و اجراء و برگزاري دوره آموزشي مربوطه براي تمامي ادارات کل امور مالياتي نموده است. عليهذا به منظور اجراي سراسري سامانه مذکور اجراي دقيق موارد مشروح ذيل لازم و ضروري مي باشد:
1- ثبت اوراق قطعي صرفاً در سامانه جديد وصول و اجراء انجام پذيرد و ثبت اوراق مذکور در سيستم وصول و اجراي قديم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.

2- به منظور تکريم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئي و ارائه خدمات به مؤديان محترم مالياتي و جلوگيري از استعلام و مکاتبات اداري در خصوص مؤديان بدهکار با مشخصات سجلي مشابه و يا فاقد اطلاعات هويتي و نشاني محل فعاليت که در سيستم جستجوي بدهکاران وصول و اجراء قابل رويت مي باشد، مقتضي است تا تاريخ 1392/3/22 واحد فناوري اطلاعات ادارات کل با همکاري واحدهاي اطلاعات و خدمات مالياتي، نسبت به استخراج اطلاعات مؤديان بدهکار از سيستم وصول و اجراء کنوني به تفکيک واحد مالياتي اقدام و پس از ارسال به واحد مالياتي مربوطه و تکميل اطلاعات، نسبت به تکميل فيلدهاي اطلاعاتي سيستم ياد شده اقدام نمايند. (جهت دريافت فايل جستجوي اطلاعات مربوطه به نشاني ftp://172/16/10/11/vosulejra/ مراجعه گردد.

3- واحدهاي مالياتي به منظور ارائه هر گونه تسهيلات و مفاصاحساب به مؤديان محترم مالياتي، مکلف به بازبيني سيستم جستجوي بدهکاران مالياتي وصول و اجراء بوده و در صورت اطمينان از عدم ثبت بدهي براي مؤدي در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمايند.

4- به منظور وحدت رويه در محاسبه جرائم مالياتي و امکان ارسال اوراق قطعي به واحدهاي وصول و اجراء، ادارات امور مالياتي مکلف به استفاده از سيستم محاسبه جرائم مالياتي سامانه مذکور مي باشند.

5- ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که پاسخ استعلام هاي انجام شده در خصوص بدهکاران مالياتي قابل رؤيت در سيستم جستجوي بدهکاران که فاقد اطلاعات هويتي کامل و يا داراي اسامي مشابه مي باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمايند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهي مؤدي تلقي گرديده و مسئوليت عدم پاسخگوئي متوجه واحد مالياتي مربوطه خواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور