1

صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص

بخشنامه

‌پيرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 1388/11/14 و در اجراي مقررات موافقت نامه­ هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نيز مفاد ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم، بمنظور تسهيل و تسريع امور و تکريم ارباب رجوع، فرآيند جديد صدور گواهي­ هاي اقامت براي اشخاص حقيقي و حقوقي را به شرح زير مقرر مي­دارد:
1- دريافت درخواست صدور گواهي اقامت واسناد و مدارک لازم از متقاضي توسط دفتر قراردادها و امور بين الملل، به صورت حضوري يا الکترونيکي (فرم پيوست)؛
2- بررسي اسناد و مدارک دريافتي و درخواست ساير اطلاعات و مدارک تکميلي از متقاضي و عنداللزوم استعلام از مراجع ذيصلاح؛
3- تأييد و صدور گواهي اقامت مزبور توسط مقام صلاحيت دار مالياتي يا نماينده مجاز وي؛
4- تحويل نسخه اصل به متقاضي و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالياتي ذيربط براي درج در پرونده مالياتي متقاضي؛
توضيح: ادارات امور مالياتي عنداللزوم مي­توانند در اجراي مفاد موافقت نامه­ هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، اطلاعات تکميلي مؤديان را از کشور گيرنده گواهي اقامت از طريق دفتر قراردادها و امور بين­ الملل استعلام نمايند؛ و
5- ارسال رونوشت گواهي به وزارت امور خارجه براي انعکاس به مقام صلاحيت دار کشور گيرنده گواهي اقامت.

علي عسکري

شماره: 72907 /210
تاريخ:1388/11/14
پيوست: دارد

بخشنامه

به پيوست فرم «گواهي اقامت از حيث موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف» موضوع ماده 168 قانون مالياتهاي مستقيم ارسال مي گردد، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي و ادارات امور مالياتي تابعه ضمن رعايت موارد ذيل حسب مورد از فرم پيوست استفاده نمايند.
1- اين گواهي در پاسخ به درخواست کتبي مؤدي از اداره امور مالياتي صادر مي گردد.
2- در صورتي که مؤدي پرونده مالياتي در اداره امور مالياتي نداشته باشد، اداره امور مالياتي پس از تشکيل پرونده و رسيدگي هاي لازم گواهي مذکور را صادر مي نمايد.
3- فرم گواهي مذکور مي بايستي توسط کارشناس ارشد و رئيس گروه مالياتي ذيربط امضاء و مهر گردد.
4- نسخه اي از گواهي مزبور به عنوان سابقه به پرونده مالياتي مؤدي ضميمه شود.
5- صدور اين فرم منوط به لازم الاجراء بودن موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف با کشور مورد نظر نيست.
6- در مواردي گواهي صادر مي گردد که شخص (حقيقي/ حقوقي) در سال مورد نظر مقيم ايران بوده باشد.
7- فرم گواهي مذکور پس از تکميل مي بايستي همراه با نامه مدير کل امور مالياتي مربوطه به معاونت فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور ارسال گردد و در صورت تأئيد (با مهر و امضاء معاون فني و حقوقي سازمان متبوع و مقام صلاحيتدار تبادل اطلاعات مالياتي) صادر و ارسال مي گردد.
8- ادارات کل امور مالياتي از ارسال فرم مذکور به صورت مستقيم به وزارت امور خارجه جداً خودداري نمايند.
مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

امير حسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي