1

نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل

دستورالعمل
پيرو دستورالعمل­هايشماره 506/93/200 مورخ 1393/3/19 و شماره 515/93/200 مورخ 1393/4/11 راجع به خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) ، (ب) و(ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 1380/11/27 قانون ماليات­هاي مستقيم مقتضي است پس از احصاء اظهارنامه هاي مالياتي مشمول خوداظهاري با توجه به شرايط مذکور در دستورالعمل هاي صدرالاشاره با به کارگيري نرم­افزار طراحي و ابلاغ شده از طرف مرکز فن آوري اطلاعات و ارتباطات، براي انتخاب پرونده­هاي نمونه جهت رسيدگي در اجراي بند(6)دستورالعمل صدرالاشاره به شرح زير اقدام شود:
الف-فرايند تعيين پرونده هاي نمونه براي رسيدگي :
1- انتخاب موديان نمونه براي رسيدگي از بين اظهارنامه­هاي تسليمي درچارچوب خوداظهاري، در تهران به تفکيک ادارات کل امور مالياتي و در استان­ها به تفکيک ادارات امور مالياتي هريک از شهرها يا شهرستان­ها يا بخش هاي ذيربط صورت گيرد.
2- پس از تعيين پرونده­هاي مشمول خود اظهاري نمونه­هاي انتخابي جهت رسيدگي، با رعايت سقف ميزان نمونه با مسئوليت مديرکل امور مالياتي ذيربط تعيين گردد.
3- انتخاب پرونده­هاي نمونه با رعايت توصيه­هاي زير صورت گيرد:
3-1- مودياني که پرونده مالياتي آنها در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد .
3-2- مودياني که از نظر اداره امور مالياتي در عملکرد سال 1392 داراي تغييرات عمده در فعاليت ، فضاي شغلي و سرمايه در گردش بوده اند .
3-3-مودياني که با بررسي­هاي به عمل آمده به نظر اداره امور مالياتي، درآمد مشمول ماليات و يا ماليات ابرازي آنها، باحجم فعاليت اقتصادي واقعي آنها متناسب نمي ­باشد.
3-4- مودياني که فعاليت آن ها در سيستم هاي اطلاعات معاملات ثبت و يا اطلاعيه و صورتحسابي از فعاليت هاي ياد شده و يا انجام معاملات براي آن­ها به ادارات امور مالياتي واصل گرديده که با اطلاعات اظهارنامه تسليمي مودي مطابقت ندارد.
3-5- با توجه به ميزان اهميت پرونده هاي مالياتي انتخاب شده جهت رسيدگي، ميزان نمونه انتخابي ازميان مشمولين دستورالعمل­هاي خوداظهاري، حتي المقدور موديان بزرگ و با اهميت تر انتخاب شوند.
4- در مشارکت­هاي مدني ، چنانچه پرونده مالياتي يکي از شرکاء به دليل عدم تسليم اظهارنامه مالياتي يا انتخاب به عنوان پرونده نمونه مورد رسيدگي قرارمي­گيرد، الزاماً اظهارنامه ساير شرکاي پرونده نيز به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگيرد.
5- پس از نهايي شدن پرونده هاي نمونه براي رسيدگي، مراتب در فرم انتخاب نمونه سامانه ماليات مشاغل ثبت شود.
5- مديران کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که پرونده هاي انتخاب شده، به صورت گروهي مورد رسيدگي قرارگيرند.
7- درخصوص اظهارنامه هايي که حائز شرايط خوداظهاري بوده و به عنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب نشده اند، برگ ماليات قطعي حداکثر تا پايان آذر ماه سال 1393 صادر و به موديان موردنظر ابلاغ گردد.
8- درخصوص موديان موضوع تبصره بند (6) دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 1393/3/19 عدم پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي سنوات قبل، مانع برخورداري از خوداظهاري عملکرد سال1392 نخواهدبود.
9- اين دستورالعمل صرفاً در ارتباط با انتخاب پرونده هاي نمونه در اجراي دستورالعمل هاي خود اظهاري صاحبان مشاغل صنفي بوده و براي مشمولين ساير دستورالعمل هاي خوداظهاري از جمله اعضاي سازمان نظام مهندسي و ساختمان ، نظام پزشکي و…. ، نمي باشد. لذا ادارات کل امور مالياتي ضمن رعايت شرايط مذکور در بندهاي فوق، نسبت به انتخاب پرونده هاي نمونه با رعايت دستورالعمل هاي مورد نظر حسب مورد اقدام نمايند.
علي عسکري
شماره:506/93/200
تاريخ:1393/3/19
پيوست:

دستورالعمل
بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي،استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سـازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و مـاليات عملکرد سال1392صاحبان مشاغـل موضوع بنـدهاي الف، ب و ج مــاده 95 ق.م.م را بـه مـرحـلـه اجــراء درآورده اســـت.بنــابرايـن اظـهارنـامه هاي تسليمي هريک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود.
شرايط خوداظهاري:
1- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.Tax.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال،به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد.
2- اظهارنامه مالياتي شامل«ترازنامه و حساب سود و زيان»،«حساب درآمد و هزينه»و«خلاصه وضعيت درآمد و هزينه»حسب مورد براي هر يک از مؤديان مزبور به طور کامل تکميل شده باشد.
3-در موارد تقسيط ماليات ابرازي،پرداخت حداقل چهل درصد(40%)ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1393 تقسيط و پرداخت گردد. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.Tax.gov.ir، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند.
4- مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند. عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند،نخواهند بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد(تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي)مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.
5- مؤديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مؤدياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط، قابل بخشودگي نخواهد بود.
6- اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1392 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زير کمتر نباشد با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود.

ميزان ماليات عملکرد
1391
حداقل رشد ماليات
سال 1392
درصد نمونه گيري براي رسيدگي
تا مبلغ 000/000/10 ريال
4%
4%
از مبلغ 001/000/10 تا مبلغ 000/000/30 ريال
9%
5%
از مبلغ 001/000/30 ريال و بالاتر
14%
8%

 

تبصره:مؤديانيکه پرونده عملکرد سال 1391آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه (حداکثر 1393/4/31)به قطعيت نرسيده باشد، پيش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به ميزان سي درصد (30%)ماليات تشخيصي سال 1391بوده و مـانده بـدهي ماليات ابرازي سال 1392حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد.لازم است مؤدي و اداره امور مالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري به قطعيت رسيده و به همراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته،تا پايان سال 1393 پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود.
بديهي است در صورت عدم مراجعه هر يک از مؤديان براي قطعيت ماليات عملکرد 91 تا پايان شهريور ماه سال جاري،ماليات تشخيصي سال 1391 ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال 1392خواهد بود.
مؤديان مالياتي نمونه براي رسيدگي،طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي، سوابق مالياتي و نوع فعاليت،توسط اداره کل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد،مشروط بر اينکه در دو سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند.
اتحاديه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند، سازمان امور مالياتي مؤديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام،نام خانوادگي،شماره ملي،کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود.
ساير شرايط:
7- با عنايت به آگي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392،مؤديانيکه ظرف 5 سال متوالي(عملکرد سال هاي 87 تا 1391) ماليات آنها بر اساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
8- مؤديان رديفهاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
9- مؤدياني که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول مالياتي مشخصه قطعي(قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
10- در اجراي مقررات ماده 277 قانون مالياتهاي مستقيم،چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدي فعاليتهاي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
11- مبناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي مؤديان، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، خواهدبود.در مورد آن دسته از مؤديانيکه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مؤدي مي باشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره:515/93/200
تاريخ:1393/4/11
پيوست:

دستورالعمل

پيرو دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 1393/3/19 موضوع خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماد 95 قانون مالياتهاي مستقيم(اصلاحي 1380/11/27) در اجراي مقررات ماده 158 قانون مذکور، مقرر مي گردد:
1- مؤدياني که در عملکرد سال 1391 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند، در صورتي که درآمد مشمول ماليات خود را با ميزان حداقل سي درصد(30%) افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات سال گذشته اظهار نمايند، با رعايت ساير شرايط مشمول خوداظهاري خواهند بود. نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اين اظهارنامه ها به ميزان چهار درصد(4%) خواهد بود.
2- با توجه به اينکه مبناي خوداظهاري عملکرد سال 1392،ماليات عملکرد سال 1391 مي باشد، لذا مؤدياني که سال 1392 اولين سال فعاليت آن ها بوده و يا نسبت به سال قبل تغيير شغل داشته اند، مشمول خوداظهاري نمي باشند.
3- هر گاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل با توجه به فعاليت مؤدي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت مي بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق،درآمد مشمول ماليات(براي پرونده هاي معاف) و ماليات مذکور(براي ساير پرونده ها) مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.
4- در مشارکت مدني، مؤدياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال 1391 تغيير داشته است، ابتدا مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.
5- مؤدياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1391 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آنها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي خوداظهاري عملکرد سال 1392 قرار گيرد.
6- در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مؤدياني که مطابق دستورالعمل هاي شماره 13007/200 مورخ 1391/6/28 ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش(سامانه هاي فروشگاهي) شده اند در صورتي که با رعايت دستورالعمل 26083/200 مورخ 1391/12/23 و 3137/200 مورخ 1392/2/29 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند،چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و يا بند يک اين دستورالعمل به اضافه ماليات متعلق به معافيت استفاده نشده(با توجه به آخرين طبقه احتساب نرخ مالياتي به درآمد مشمول ماليات) ابراز شده باشد، با رعايت ساير شرايط مشمول خوداظهاري خواهد بود.
7- در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور(در اولين سال استفاده از سامانه هاي مذکور) قابل کسر است، بنابراين مؤديانيکه در سال 1392 نسبت به خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتي که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي اينگونه مؤديان با رعايت ساير شرايط پس از کسر هزينه هاي مذکور و يا ماليات متعلق به سهم هزينه هاي مذکور حسب مورد ابراز شده باشد مشمول خوداظهاري خواهد بود.
8- با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصي که مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم پيش ثبت نام تا مهلت هاي مقرر اعلام شده امکان برخورداري از معافيت را نداشته، لذا چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و يا بند يک اين دستورالعمل به اضافه ماليات متعلق به معافيت استفاده نشده (با توجه به آخرين طبقه احتساب نرخ مالياتي به درآمد مشمول ماليات) ابراز شده باشد،با رعايت ساير شرايط مشمول خوداظهاري خواهد بود.
9- براي مؤدياني که پرونده مالياتي عملکرد سال 1391 آنها تا زمان تسليم اظهارنامه (حاکثر تا تاريخ 1393/4/31)به قطعيت نرسيده باشد،مهلت مراجعه براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي، تا 1393/7/30 مي باشد.
10-در اجراي بند(6)دستورالعمل صدرالاشاره مبناي اعمال حداقل رشد مورد نظر ماليات قطعي هر يک از مؤديان مي باشد بنابراين در مورد پرونده هاي مالياتي که به صورت مشارکت مدني مي باشد نيز مبناي محاسبات مذکور، ماليات قطعي شده هر شريک مي باشد.
11- در اجراي تبصره بند 6 دستورالعمل صدرالاشاره براي مؤديانيکه پرونده آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه(1393/4/31) قطعي نشده باشد،صرفاً پرداخت ماليات به همراه اظهارنامه مالياتي 30% مبلغ ماليات تشخيصي عملکرد سال 1391 مي باشد و تکميل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاري مؤدي الزامي است. در صورتيکه تا تاريخ 1393/6/31 پرونده هر يک از مؤديان مذکور به قطعيت برسد مبناي محاسبات خوداظهاري ماليات يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده حسب مورد خواهد بود، در غير اين صورت (عدم قطعيت تا تاريخ مذکور)مبناي محاسبات خوداظهاري در صورت پذيرش مؤدي(ماليات يا درآمد مشمول ماليات تشخيصي سال 1391خواهد بود. بديهي است در صورت عدم پذيرش مؤدي پرونده مورد نظر مشوق خوداظهاري نبوده و با رعايت مقررات توسط اداره امور مالياتي رسيدگي خواهد شد.
12- دستورالعمل صدرالاشاره و اين دستورالعمل صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل امور صنفي بوده و ساير مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول دستورالعمل مذکور نمي باشند.
13- ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که با استفاده از ظرفيت ماده 238قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 34 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مذکور،پرونده هاي مالياتي براي عملکردهاي لغايت 1391 در اسرع وقت به قطعيت رسيده و مالياتهاي مقرر به حيطه وصول درآيند.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور