1

ابلاغ دادنامه شماره ۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

بخشنامه

به پيوست تصوير دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1249 مورخ 1393/7/14 که در مقام رسيدگي و ايجاد رويه واحد نسبت به دعاوي نمايندگان بند 3 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به طرفيت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هيات حل اختلاف مالياتي مقررداشته«شعبه ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي­گردد.
علي عسکري