1

ماده ۱۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون و در صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
تبصره:
در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است .