1

ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

اتحاديه هاي صنفي و اتحاديه هاي شركت هاي تعاوني نسبت به درآمد حاصل از حق عضويت دريافتي از اعضا و شركت هاي تعاوني توليدي روستايي متشكل از ساكنين روستا و شركت هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان و موسسات دولتي و غير دولتي كه طبق اساسنامه منحصرا از كاركنان يك موسسه تشكيل و فقط مجاز به ارائه كالا و مسكن به اعضا هستند و شركت هاي تعاوني صيادان و دانشجويان و دانش آموزان در حدود اختيارات و وظايف قانوني به طور كلي از پرداخت ماليات معاف هستند.
تبصره 1:
در مورد شركت هاي تعاوني توليدي روستايي هر يك از اعضا كه ساكن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از معافيت استفاده نخواهند كرد و هيات مديره شركت هاي تعاوني روستايي موظفند فهرست اسامي اعضا غير ساكن روستا را ظرف مدت يك ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا تاريخ تشكيل شركت هر كدام كه موخر است به حوزه ماليات مربوط اطلاع دهند و نيز بايد فهرست اسامي اعضايي را كه سكونت در روستا را ترك نموده يا در روستا ساكن مي شوند ظرف مدت يك ماه از تاريخ وقوع به حوزه مالياتي مربوط اعلام نمايند در غير اين صورت بعد از احراز عدم سكونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالياتي در موعد مقرر شركت از معافيت مالياتي در سال مربوط استفاده نخواهد كرد.
تبصره 2:
در مورد شركت هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان موسسات در صورتي كه ثابت شود شركت به غير از اشخاص عضو ارائه كالا و مسكن نموده است در موارد تخلف علاوه برماليات متعلق مشمول جريمه غير قابل بخشش معادل پنجاه درصد ماليات متعلق خواهد شد.
تبصره 3:
اعضا شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان و موسسات بايد هنگام عضو شدن در شركت فاقد مسكن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذكور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از معافيت استفاده نخواهد كرد.