1

ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

‌درآمد مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و فنی و حرفه‌ای و همچنین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز‌نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی که با ضوابط و مجوز مراجع قانونی ذیربط تأسیس و اداره می‌شوند و نیز درآمد مؤسسات و باشگاههایی که بر اساس‌مجوز سازمان تربیت بدنی منحصراً به فعالیت ورزشی می‌پردازند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.