1

ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است . ‌حکم این ماده نسبت به معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار که از اول سال 1368 تا اجرای این اصلاحیه مقرر شده است نیز جاری خواهد بود.
تبصره:
ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.