1

ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه
خوش‌حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و پرداخت مالیات‌پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 2.5% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.‌ مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌تاریخ انقضای مهلت تسلیم
اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.
تبصره 1:
در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هر گاه مودي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود.
تبصره 2:
در صورتي كه مودي پس از صدور راي هيات حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرايي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.