1

ماده ۲۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

مامور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد.
الف – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب – نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مودي دارد و
ج – نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون .