1

ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

این ماده حذف شده است.