1

متن مواد ارجاعی قانون مالیات‌های مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده


الف) ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم
ب) ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم
ج) ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم
د) فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم- (مواد 203 تا 209)
هـ) فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم- (مواد 210 تا 218)
و) ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم
ز) مواد 230 الي 233 قانون مالياتهاي مستقيم
ح) فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم – (مواد 244 تا 251)