1

متن مواد ارجاعی قانونی اداره شهرداری‌ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده


ماده 77 قانون اداره شهرداريها:
رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، دادگستري و شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد. اداره ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجراييه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب شوراي اسلامي شهر انتخاب نماينده شورا از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.