1

متن موارد ارجاعی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده


ماده 63 قانون وصول برخي از برخي درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28:
الف- به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود به ازاي ارايه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويونهاي فرودگاه‌هاي كشور عبور مي‌نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي كشور به مصرف برسد.
ب- به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني كه به تصويب هيات وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه‌هاي كشور هزينه نمايد.
ج- مقررات بند “الف” اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 80 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
الف) جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (400.000) ريال.
ب) جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) مبلغ يك صد هزار (100.000) ريال.
ج) در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي‌گردد، مبلغ سي هزار (30.000) ريال از طريق اتحاديه‌هاي مربوطه.
د) در ازاي صدور هر كارت پيله وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50.000) ريال از متقاضي.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماه معاف مي‌باشند.
معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي‌گيرد تا به منظور تجهيز و راه‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.
ماده 87 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28:
سازمان هواپيمايي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (70.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد:
الف- معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين‌المللي امام خيمني (ره).
ب- معادل بيست درصد (20% ) جهت تجهيز فرودگاه‌هاي عملياتي.