1

ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 20[1]نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

شرح

طبقه‌اول

طبقه‌دوم

طبقه‌سوم

تا مبلغ 50.000.000 ريال

5%

15%

35%

تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال

15%

25%

45%

تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال

25%

35%

55%

نسبت به مازاد 500.000.000 ريال

35%

45%

65%

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات می‌باشد .
معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود .
تبصره 1 تا 3 حذف شده است .