1

ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰


ماده 138 [1] آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد، از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه‌گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي ياد شده در هرسال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه‌گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال‌هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود.
تبصره 1:
درصورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجرا طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري، آنرا به بهره‌برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرايم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.
تبصره 2 : [2]
واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت‌هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي‌شوند نمي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي موضوع ماده (132) اين قانون استفاده نمايند.
تبصره 3: [3]
كارخانه‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشد درصورتي كه تاسيسات خود را كلا به خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي‌شود تا ده سال از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.
تبصره4: [4]
از نظر قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه‌هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالا: خط الراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي‌شود.
شرقا: ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمسار.
غربا: ساحل شرقي رودخانه زياران.
جنوبا: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار.