1

ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 28 [ 1] مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .
تبصره: 
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصاحساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .