1

ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۷۰

اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود ، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد ، به شرح زیر مشمول مالیات است:
الف) در مورد وقف و حبس ، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود .
ب) در نذر و وصیت چنانچه منافع ، مورد نذر و وصیت باشد ، به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره 1:
مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت یا فوت موصی قطعی شده باشد .
تبصره 2:
اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی‌ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره 3:
دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان اوقاف و امور خیریه [ 1] و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است ارائه گردد .