1

ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰

ماده 85 [1] نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی [ 2] پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود .