1

ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 152 [ 1] قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:
1. خرید سالانه .
2. فروش سالانه .
3. درآمد ناویژه .
4. میزان تولید در کارخانجات .
5. ارزش حق واگذاری محل کسب .
6. جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها .
7. سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب .