1

ماده ۱۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 130 [ 1] بدهی‌های گذشته موضوع مواد 3 تا 16 و تبصره 3 ماده (59) ، ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
تبصره:
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد .