1

ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

صددرصد(100%) درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است .
تبصره:
دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور ، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .