1

ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۶

درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی و دامپزشکی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات‌ پزشکی کافی، طبق فهرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روستاهای فاقد تسهیلات دامپزشکی کافی، طبق فهرست وزارت جهاد سازندگی از مالیات معاف است.