1

ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 151 [ 1] ‌جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود.