1

ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد(10%) مالیات خواهند بود .
تبصره:
عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد .