1

ماده ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

در صورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده (201) این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند .