1

ماده ۱۰۹

درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
1. ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل .
2. حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها .
3. حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها .
4. کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری .
5. بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده .
6. سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی .
7. سایر درآمدها . پس از کسر:
  • هزینه تمبر قراردادهای بیمه .
 • هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی . 
 • کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم . 
 • حق بیمه‌های اتکایی واگذاری . 
 • سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث . 
 • مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی . 
 • سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع . 
 • کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی . 
 • بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری . 
 • ذخایر فنی در آخر سال مالی .
 • سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول .
تبصره 1:
انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) [ 1] برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
تبصره 2:
انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد .
تبصره 3:
در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد .
تبصره 4:
اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .
تبصره 5:
موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند . در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند ، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره ، دو درصد (2%) آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد [2]به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .