1

ماده ۱۲۲

در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به ماخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع ، ماخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
تبصره:
در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند ماخذ ماليات انتقال دهند قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن ماخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است .