1

ماده ۴۹


متن زیر جایگزین تبصره ماده ‌(۲۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

«تبصره ‌: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده ‌(۲۰۳) و ماده ‌(۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.»