1

ماده ۱۳۰

ماده (130) [ 1] بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره 3 ماده (59)، ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره:
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده میلیون (10.000.000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.