1

ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي مورد استفاده مي باشند در مدت بهره برداري و همچنين خانه هاي سازماني كارگري و كارمندي و سردخانه ها و املاكي كه مالك در آنها به موجب احكام مراجع قضايي ممنوع المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها به طور رايگان در اختيار اشخاص و موسسات مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.