1

ماده ۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در مواردی كه مالكیت ملك انتقال می یابد ملك مورد انتقال بطور كلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.