1

ماده ۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر مي گردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در پروانه به اتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي باشد.
اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون و يا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود.
تبصره :
واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده مي شود، در مدت اجاره از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي گردد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.