1

ماده ۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

مميز مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت مودي موظف است به اظهارنامه هاي واصله رسيدگي و در صورتي كه ملك يا املاك در خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را تشخيص و مطالبه نمايد و در صورت عدم تسليم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلقه اقدام كند.