1

ماده ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

موديان مشمول ماليات اين فصل مكلفند در هر سال براي مستغلات مسكوني خالي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه ماليات كه مستغل در محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف
است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و تشخيص و مطالبه ماليات مستغل اقدام كند.
تبصره 1 :
هر گاه محل دو يا چند مستغل مشمول ماليات اين فصل در محدوده يك حوزه مالياتي باشد مالك مي تواند براي تمام آنها يك اظهارنامه تسليم نمايد.
تبصره 2 :
هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالي نگه دارد نسبت به آن مشمول ماليات اين فصل نخواهد بود.