1

ماده ۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

مالكان اراضی بایر موضوع این فصل مكلفند در هر سال برای هر یك از قطعات اراضی بایر ملكی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی كه اراضی در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نم این د. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مكلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام كند.

تبصره 1: در صورتی كه دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یك حوزه مالیاتی واقع باشند مالك میتواند برای تمام قطعات یك اظهار نامه مالیاتی تسلیم نماید.

تبصره 2: اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذكور در قانون اراضی شهری میباشد.